tilbake

Kjøpsbetingelser

Bestillings- og kjøpsvilkår

Disse alminnelige betingelser får anvendelse på alt salg fra ansattkort.no (HMSopplæring AS) så fremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.
Dette er en bindende avtale mellom deg som bestiller kort (Kunde) og ansattkort.no (Leverandør).
Generelt

Ansattkort.no eies og drives av HMSopplæring AS org.nr. 997 971 639

Tjenesten går ut på at Kunden bestiller kort for en spesifikk bransje i næringslivet, og at Leverandør effektuerer og leverer bestillingen per post.

Bestilling

Kunde bestiller ved å sende e-post til post@ansattkort.no med de nødvendige opplysninger og vedlegg som beskrives på bestillingssiden for den aktuelle tjenesten.

Bestillingen regnes for å være endelig, og Kundens betalingsforpliktelse etablert, når Leverandør har mottatt bestilling. Bestillingen kan på grunn av oppdragets natur ikke angres etter dette tidspunktet.

Mangler

Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Leverandøren ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen ti – 10 – virkedager etter varemottak. Når Leverandøren foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Leverandøren. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.
Retur

Bestilte varer som ikke hentes og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, men som allikevel ønskes returnert, blir belastet Kunden med minimum 25% av varens pris på returdagen. Varer som ikke lagerføres tas ikke i retur og blir fakturert Kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke skriftlig er avtalt.

Pris

Pris per ID-kort er kr XXX,- eks. mva. Prisen er lik for nye kort og fornyelser. Arbeidstilsynet krever at alle arbeidsgivere som må unntaksregistreres for MVA eller i NAVs Aa-register må fremlegge firmaattest. Hvis dette ikke vedlegges henter Leverandør inn denne uten nærmere avtale. Kostpris på kr 90,- vil bli fakturert.
Ved behov for unntaksregistering hos Arbeidstilsynet, må Kunden signere fullmakt/bekreftelse som fås tilsendt fra Leverandør. Sammen med fullmakten må Kunden også sende med en gyldig firmaattest. Hvis ikke vil Leverandør uten videre fakturere kunden kr XX,-, som er kostpris for innhenting av en slik attest.
Betaling

Bestillinger faktureres med betalingsfrist på 14 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso, og ytterligere kostnader påløper. Faktura sendes sammen med kortene per post.

Hvis kortbestilling ikke kan gjennomføres innen 14 dager, fordi ansatte ikke er innmeldt i de nødvendige registrene (NAV Aa-registeret, Sentralskattekontoret for utlendinger) vil Leverandør likevel sende faktura for bestillingen. Bestillingen effektueres senere, innen 90 dager fra bestillingstidspunkt, dersom registreringene er i orden og faktura er betalt.

Salgspant

Leverandøren har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.
Fornyelser

Leverandør forbeholder seg retten til å ta kontakt med Kunde før gyldigheten til ID-kortet løper ut. Formålet er å tilby å fornye kort som løper ut innen kort tid. Kunde har ingen forpliktelser ut over betalingsansvaret som påløper ved den første bestillingen, men kan velge å forplikte seg på nytt ved å gi muntlig eller skriftlig samtykke til fornyelse.

Ved bestilling gis Leverandør lov til å innhente tilgjengelig informasjon vedrørende Kundens firma og ansatte. Denne informasjonen brukes kun til administrasjon av fornyelser.

Ansvarsbegrensninger

Leverandør gjør sitt ytterste for å leverere kortene så raskt som mulig. Kunden godtar likevel at Leverandør ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følger av feil eller forsinket levering, eller manglende oppfølging av ID-kort der gyldigheten er i ferd med å løpe ut, eller har løpt ut. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, oppdrag eller kunder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller tredjepart har gjort Leverandør oppmerksom på muligheten for en slik skade.

Leverandør er ikke ansvarlig å kvalitetssikre data Kunden oppgir under bestilling. Bruker har eneansvar for å oppbevare kortene trygt. Mistet kort må bestilles på nytt, og prisen er den samme som for et nytt kort.

Leverandør etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, og Leverandør fraskriver seg ansvaret for eventuelle følger for Kunde eller tredjepart.

Tvister

Tvister i anledning disse vilkårene, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.
Personvernerklæring

ansattkort.no håndterer personopplysninger på en betryggende måte.

ansattkort.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.